Pardus Windows Active Directory Alanına Ekleme

Yapılan işlemler pardus 19.1 üzerinde uygulanmıştır.

*İşlemlerin yapılabilmesi için super user olmak gerekir.

root@pardus:/# apt-y install realmd sssd sssd-tools adcli krb5-user packagekit samba-common samba-common-bin samba-libs resolvconf

 

 

Burada ki alana Active Directory servisinin kurulu olduğu dns adresini vermeniz gerekir. Benim ki için SGE.ANKARA ,büyük yazılmasında fayda vardır.

Pardus AD ile bağlantı sağlanması için dns ağ yapılandırması şu şekilde olur.

root@pardus:/# nano /etc/network/interfaces

dns-nameserver 192.168.1.23

#DNS serverin ip adresi girilmelidir.

 

root@pardus:/# nano /etc/resolv.conf

#dns server dışında adres komut satırı olarak pasif hale getirilir.

 

root@pardus:/# service networking restart

root@pardus:/# nano /etc/pam.d/common-session

#en alt satıra aşağıdaki komut eklenir.

session optional        pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel umask=0777

 

root@pardus:/# realm discover SGE.ANKARA

root@pardus:/# realm join -U test sge.ankara

# -U parametresi kullanıcı adını temsil eder.

 

root@pardus:/#  nano /etc/sssd/sssd.conf

#yapılandırma dosyası içeresine  satırlar eklenir.

[nss]

filter_groups = root,adm

filter_users = root,adm

reconnection_retries = 3

[pam]

reconnection_retries = 3

 

root@pardus:/#  chmod 600 /etc/sssd/sssd.conf

 

root@pardus:/# nano /etc/default/sssd

LC_ALL="tr_CY.UTF-8"

#dil yapılandırması eklenmelidir.

 

root@pardus:/# systemctl restart sssd

root@pardus:/# su - test@sge.ankara

root@pardus:/#  reboot

 

Pardus Windows AD’ye alımı başarılı bir şekilde yapılandırılmıştır. Özgür yazılımla bağımsız kalmanız dileğiyle . . .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *